guru
emblem Chinthalaya Vidyalayam Devancode, Trivandrum
-Education in harmony with nature
 
 
CHINTHALAYA ASHRAMA TRUST 
Office Address
The Chinthalaya Ashrama Trust
 
P.B. No. 2,   Pothencode,  
Thiruvananthapuram District, Pin - 695 584  
Telephone
(0471)-241 9985  
E-mail
chinthalayaashramam@gmail.com  
SUPREME HEAD 

Madhadhipathi Brahmasree Appukuttan Swamy Trippadangal

(H.H. Bhagavan Chinthalayesan)

Office-Bearers
President:
Shri A. Viswanathan Nair
(R) (0471) 229 1691, (M) 9400691691
Secretary
Shri S. Jayashanker
(R) (0471) 272 1620, (M) 9447521003
Treasurer:
Shri S. Suresh Babu
(R) (0471) 229 1951, (M) 9446449985
Jt.Secretary
Shri.T. Vikraman
(O) (0471) 227 2043, (M) 9995558347
Jt.Treasurer:
Shri S. Sisupalan
(O) (0471) 241 9985, (M) 9496811661
Jt.Treasurer:
Shri M. Chandran
(O) (0471) 227 2043, (M) 9995511325
Members
Shri S.S. Shaji
Shri G. Vijayan Nair
Shri K. Sukumaran Nair
Shri K. Balan Menon
Shri B.V. Sajitlal
Shri  S. Aananthakrishnan
Shri S. Mohanan Nair
Shri S. Rajeev
Shri  S. V. Premakumaran Nair
Shri P.S. Jeevan
Governing Body of the Chinthalaya Vidyalayam
Members
Shri G. Rajamohan, Chairman of the Managing Committee.
Shri S. Aananthakrishnan (Trust member and Vice-Chairman of the Managing Committee)
Shri A. Viswanathan Nair, President of the Trust
Shri S. Jayashanker, Secretary of the Trust
Shri S. Suresh Babu, Treasurer of the Trust
Adv Shri S. V. Premakumaran Nair (Trust member & Legal Advisor)
Shri R. Ravindranathan Nair, Manager.
Smt S. Vimala, Principal
 
(As on November 13, 2014)
Thamaso Ma Jyothir Gamaya